Rehabilitatsiooniteenuse osutamine

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist, vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamist, tema tööle asumise või töötamise toetamist.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset ja tööalast toimetulekut.


Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

 1. 1. Kõigil puuet esmakordselt taotlevatel alla 16-a vanustel lastel. Korduvalt puuet taotlevatel lastel ekspertarsti otsusel juhul, kui rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks.
 2. 2. Puudega lastel ja täiskasvanutel.
 3. 3. Tööealistel (16-a kuni vanaduspensioni ealistel) psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.
 4. 4. Alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikutel.
 5. 5. Vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust).

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.


Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine spetsialistide meeskonnas koos kliendiga. Konkreetse rehabilitatsioonieesmärgi püstitamine koos selleks vajalike sekkumiste plaani koostamisega ja tegevuskava elluviimisega.
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • füsioterapeudi teenus on suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
 • tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus - häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine).
 • psühholoogi teenus - kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
 • logopeedi teenus - kliendi kommunikatsiooni taseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine. Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
 • eripedagoogi teenus - toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.
 • sotsiaaltöötaja teenus - kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine.


Millises mahus osutatakse rehabilitatsiooniteenust?

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused on loetletud Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 256 lisas. Määrusega on ka kehtestatud, kui palju võib teenuseid osutada ühe kalendriaasta jooksul.

Erandiks on järgmised teenused:

 • • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • • füsioterapeudi teenus.

Nimetatud teenustele on kehtestatud eraldi piirmäärad:

 • • rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise (rehabilitatsiooniplaani koostamise) teenust võib osutada kuni 206,55 euro eest kalendriaastas
 • • füsioterapeudi teenust ja füsioterapeudi grupitöö teenust kokku võib osutada lastele 234,12 eest ja täiskasvanutele kuni 117,06 euro eest kalendriaastas.

(allikas: www.sotsiaalkindlustusamet.ee)


Mida teha rehabilitatsiooniteenuse saamiseks?


 • • Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb esitada rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Rehabilitatsiooniteenuse taotlus on võimalik täita riigiportaalis eesti.ee. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusametis või Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid”.
 • • Täidetud taotluse võib saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatult, posti teel või tuua Sotsiaalkindlustusametisse, samuti täita klienditeeninduses. Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis “Klienditeenindused”.
 • • Taotlusele lisada vajadusel:
 1. 1) koopia isiku seadusliku esindaja esindusõigust tõendavast dokumendist;
 2. 2) arstitõend (väljavõte haigusloost või tervisekaardist) psüühikahäire esinemise kohta.
 3. 3) Taotlust ei pea esitama:
 • • isikud, kes suunatakse rehabilitatsiooniteenusele seoses puude raskusastme määramisega;
 • • alaealised õigusrikkujad, kelle kohta esitatakse Sotsiaalkindlustusametile alaealiste komisjoni otsus, kus mõjutusvahendina on märgitud rehabilitatsiooniteenus
 • • Tööealine (16-aastane kuni vanaduspensioniealine) psüühikahäirega isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste ja püsiv töövõimetus vähemalt 40%, võib taotluses soovi korral märkida, millise sihtgrupi alusel ta suunamiskirja soovib – kas püsivalt töövõimetuks tunnistatud psüühikahäirega isikute sihtgrupis või puude raskusastmega isikute sihtgrupis.
 • • Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Selleks peab ta kas posti või telefoni teel vm viisil sobiva asutusega ise ühendust võtma 21 päeva jooksul pärast suunamiskirja saamist. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isiku teenuse järjekorda.
 • • Pärast rehabilitatsiooniteenuse osutamist esitab rehabilitatsiooniasutus osutatud teenuste kohta arve Sotsiaalkindlustusametile.


NB! Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Nimetatud teenuseid rehabilitatsiooniteenuse raames ei hüvitata.


Kuidas registreerida rehabilitatsiooniteenusele?


Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja teenustele registreerimiseks kirjutada e-posti aadressile borasymed@gmail.com


Registreerumisel palume teatada:

 • • Suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev
 • • Isikuandmed
 • • Kontaktandmed
 • • Peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse
 • • Esimesel korral tuleb kindlasti kohale tulla teenuse saajal koos esindajaga ning kaasa võtta:
 • • Suunamiskiri
 • • Eelmine rehabilitatsiooniplaan kui on olemas
 • • Väljavõte arstlikest dokumentidest (võimalusel)


Vaide esitamine


Isik, kes leiab, et rehabilitatsiooniteenuse osutaja teostatud haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametile (Endla 8, 15092 Tallinn), arvates päevast, millal isik vaidlustavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 76 lõigetest 2 ja 3 märgitakse vaidele:

 1. 1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
 2. 2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
 3. 3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
 4. 4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
 5. 5) vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
 6. 6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
 7. 7) vaidele lisatud dokumentide loetelu;
 8. 8) allkiri.


Vaidele kirjutab alla esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab vaidele juurde esindusõigust tõendava dokumendi või volikirja, kui seda ei ole esitatud varem.

Rohkem teavet rehabilitatsiooniteenuse osutajate kohta on võimalik leida majandustegevuse registrist (http://mtr.mkm.ee/), valides tegevusalaks rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ja teenuse osutajate kodulehtedelt.

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/Tööalane rehabilitatsioon


Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine. Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.
Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust). Klient saab pärast töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

Tööalast rehabilitatsiooni teenust hakatakse osutama alates 01.01.2016 ning Borasy OÜ soovib hakata Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.


Borasy OÜ on valmis osutama tööalase rehabilitatsiooni teenust vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad.Muud teenused


 • • Eriarsti (terapeudi, neuroloogi, traumatoloogi, kardioloogi, taastusravi), psühholoogi või logopeedi konsultatsioon
 • • Füsioteraapiline ravi
 • • Soojusravi
 • • Hüdromassaaž
 • • Manuaalne teraapia
 • • Refleksoteraapia
 • • Ravimassaaž
 • • Ravivõimlemine
 • • Vesiaeroobika
 • • Kuiv lülisamba venitus
 • • Osteopaatia
 • • Soolakamber
 • • Krüoteraapia
 • • Sotsiaalne ja psühholoogiline abi
 • • Ergoteraapia


gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx